Laarderweg 58, Bussum - +31 6 54 94 69 28 - info@beemotion.nl
NL | EN

Algemene voorwaarden BeeMotion

1.       Algemeen

 

1.1 Definities:

 

BeeMotion: BeeMotion gevestigd aan de Laarderweg 62 (1403 BK) te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32077870.

 

Wederpartij: De (rechts)persoon tot wie BeeMotion een aanbieding heeft gericht of met wie BeeMotion een overeenkomst is aangegaan.

 

 

2.       Toepasselijkheid

 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Wederpartij en BeeMotion, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2.2 Indien niet nadrukkelijk bij enig schriftelijk beding van deze voorwaarden is afgeweken, prevaleren deze voorwaarden boven enige voorwaarden die Wederpartij toepasselijk wenst.

 

2.3 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op vervolgopdrachten in het geval de voorwaarden van toepassing zijn geweest op een eerdere opdracht.

 

2.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. Wederpartij en BeeMotion zullen dan in overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

2.5 Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats de vinden naar de geest van deze bepalingen.

 

2.6 Indien BeeMotion niet steeds strike naleving van enige bepaling verlangt, betekent dit niet dat BeeMotion het recht verliest om in andere gevallen

 

De stipte naleving van deze bepalingen te verlangen.

 

3.       Aanbiedingen en offertes

 

3.1 Alle aanbiedingen van BeeMotion zijn geheel vrijblijvend. Door BeeMotion uitgebrachte offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de offerte. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door Wederpartij wordt aanvaard, dan heeft BeeMotion het recht om het aanbod uiterlijk twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 

3.2 Kennelijke vergissingen of verschrijvingen in de offerte c.q. aanbiedingen binden BeeMotion op geen enkele wijze. BeeMotion is steeds bevoegd om dergelijke kennelijke verschrijvingen en vergissingen te herstellen.

 

3.3 De bij de offerte opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren. BeeMotion behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen in geval van wijziging in kostenfactoren die BeeMotion van invloed op deze prijzen acht.

 

3.4 Aanvaarding van een offerte vindt schriftelijk plaats.

 

3.5 Wanneer de aanvaarding door Wederpartij op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien BeeMotion uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

 

3.6 De in de aanbiedingen, offertes e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten.

 

3.7 Aanbiedingen, offertes en/of prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 

3.8 Reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Bovenstaande kosten worden toegevoegd aan de eindfactuur. BeeMotion hanteert een vergoeding van €0,35 per gereden kilometer.

 

3.9 indien er in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruik gemaakt wordt van muziek dient er afgedragen geworden aan BUMA Stemra. Deze kosten worden niet meegenomen in de offerte en zullen worden toegevoegd aan de eindfactuur.

 

3.10 indien er in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruik gemaakt wordt van een voice-over, vallen deze kosten niet binnen de offerte. De kosten worden toegevoegd aan de eindfactuur.

 

4.       Overeenkomsten

 

4.1 Overeenkomsten, ook door tussenpersonen gesloten, binden BeeMotion eerst wanneer zij schriftelijk door BeeMotion zijn bevestigd.

 

4.2 Later gemaakte afspraken of wijzigingen in de overeenkomst binden BeeMotion eerst nadat deze schriftelijk zijn bevestigd.

 

4.3 Indien een wederpartij een overeenkomst wenst te annuleren, heeft BeeMotion de keuze om nakoming te vorderen of een bedrag ter hoogte van 50% van het geoffreerde bedrag in rekening te brengen, onverminderd het recht om de daadwerkelijk geleden schade te verhalen.

 

4.4 BeeMotion zal al het redelijkerwijs mogelijke doen om de Overeenkomst daar de eisen van deugdelijk vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand der techniek uit te voeren. Desalniettemin is hier slechts sprake van een inspanningsverplichting.

 

4.5 Indien BeeMotion het nodig acht om in het kader van de overeenkomst derden in te schakelen dan staat hem dit vrij.

 

5.       Betaling

 

5.1 In het geval Wederpartij in gebreke blijft met betrekking tot het voldoen van een factuur, dan komen alle kosten voor het verkrijgen van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. De buitengerechtelijke incassokosten worden op voorhand vastgesteld op 15% van het factuurbedrag met een minimum van €300,-.

 

5.2 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Wederpartij zullen de vorderingen van BeeMotion onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

5.3 Wederpartij is verplicht om op eerste aanvraag van BeeMotion zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van de overeenkomst, bij gebreke waarvan al de vorderingen van BeeMotion direct opeisbaar worden.

 

6.       Intellectuele Eigendomsrechten

 

6.1 Alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder uitdrukkelijk begrepen het auteursrecht) met betrekking tot door BeeMotion ontwikkelde concepten, programma(formats), programma(concepten), websites, hosting, presentaties en alle daarmee samenhangende werken zoals bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – teksten, muziek, logo´s en/of beeldmerken alsmede met betrekking tot het door BeeMotion vervaardigde Resultaat, welke aan Wederpartij zijn gepresenteerd of ter beschikking gesteld, berusten bij BeeMotion.

 

6.2 Alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder uitdrukkelijk begrepen het auteursrecht) met betrekking tot het door BeeMotion in het kader van de Opdracht/overeenkomst ontwikkelde Resultaat, mogen uitsluitend worden gebruikt in de oorspronkelijke vorm en binnen het kader van het tussen BeeMotion en Wederpartij overeengekomen gebruik. Voor ieder additioneel gebruik is de voorafgaande schriftelijke toestemming van BeeMotion vereist.

6.3. Mocht Wederpartij na overeenstemming met BeeMotion tot openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde reportages, producties, ontwerpen overgaan, dan dient te allen tijde aan bronvermelding te worden gedaan.

6.4. De Wederpartij vrijwaart BeeMotion volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten ten gevolge van door BeeMotion op verzoek van Wederpartij te verrichten montages en/of het dupliceren van materiaal en/of werken door Wederpartij aangeleverd.

6.5. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met BeeMotion.

6.6. BeeMotion behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

6.7. Het is Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de reportages, producties of materialen te verwijderen of te wijzigen.

 

7.       Aansprakelijkheid

 

7.1 Onverminderd de gehoudenheid aan de wet is BeeMotion niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect, die het gevolg is van niet tijdig dan wel ondeugdelijk verrichte diensten.

 

7.2 Onverminderd hetgeen in art. 7.1, is de aansprakelijkheid van BeeMotion steeds beperkt tot de netto factuurwaarde van de verrichte diensten, die ondeugdelijk of niet tijdig geleverd /verricht zijn.

 

7.3 Onverminderd hetgeen in art. 7.1 en 7.2 kan er enkel sprake zijn van aansprakelijkheid aan de zijde van BeeMotion in geval van opzet of bewuste roekeloosheid.

 

7.4 Wederpartij is verplicht om voldoende te zijn verzekerd ten aanzien van aansprakelijkheid jegens BeeMotion en/of derden.

 

7.5 Wederpartij zal BeeMotion vrijwaarden ten aanzien van aanspraken van derden welke een verband houden met de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

 

 

8.       Overmacht

 

8.1 BeeMotion heeft het recht een verbintenis op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

8.2 Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als bedoeld in art. 8.1

8.3 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Wederpartij heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

9.       Opschorting en ontbinding

 

9.1 In het geval Wederpartij tekortschiet in de nakoming van een verbintenis heeft BeeMotion de bevoegdheid zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

10.    Toepasselijk recht

 

10.1 Op de tussen BeeMotion en Wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

10.2 Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar BeeMotion is gevestigd, zij het dat BeeMotion altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar Wederpartij is gevestigd.